(01) Mark 1:1-13 Baptism

Apttoteach   icon listen white text


(02) Mark 1:14-15 Gospel

Apttoteach   icon listen white text


(03) Mark 1:16-20 Calling

Apttoteach   icon listen white text


(04) Mark 1:21-45 Authority

Apttoteach   icon listen white text


(05) Mark 2:1-12 Pardon

Apttoteach   icon listen white text


(06) Mark 2:13-17 friend of sinners

Apttoteach   icon listen white text


(07) Mark 2:18-22 context

Apttoteach   icon listen white text


(08) Mark 2:23-3:6 Sabbath

Apttoteach   icon listen white text


(09) Mark 3:7-19 Reincarnation

Apttoteach   icon listen white text


(10) Mark 3:20-35 Reasoning together

Apttoteach   icon listen white text


(11) Mark 4:1-20 Seed, Sower, Soils

Apttoteach   icon listen white text


(12) Mark 4:21-25 Good Soil

Apttoteach   icon listen white text


(13) Mark 4:26-34 Faith to grow

Apttoteach   icon listen white text


(14) Mark 4:35-41 Does God care

Apttoteach   icon listen white text


(15) Mark 5:1-20 Demonism

Apttoteach   icon listen white text


(16) Mark 5:21-43 Healing

Apttoteach   icon listen white text


(17) 6:1-13 Rejection

Apttoteach   icon listen white text


(18) Mark 6:14-29 Expectations

Apttoteach   icon listen white text


(19) Mark 6:30-44 Economic Justice

Apttoteach   icon listen white text


(20) Mark 6:45-52 Bread of Life

Apttoteach   icon listen white text


(21) Mark 7:1-23 Defilement

Apttoteach   icon listen white text


(22) Mark 7:24-30 Brokenness

Apttoteach   icon listen white text


(23) Mark 8:11-21 The leven

Apttoteach   icon listen white text


(24) Mark 8:27-38 Bearing the Cross

Apttoteach   icon listen white text


(25) Mark 9:1-13 Hope

Apttoteach   icon listen white text


(26) Mark 9:14-32 Exorcism

Apttoteach   icon listen white text


(27) Mark 9:33-37 Greatness

Apttoteach   icon listen white text


(28) Mark 9:38-50 Childlike

Apttoteach   icon listen white text


(29) Mark 10:1-12 Divorce

Apttoteach   icon listen white text


(30) Mark 10:13-27 Rich young ruler

Apttoteach   icon listen white text


(31) Mark 10:28-31 hundred fold return

Apttoteach   icon listen white text


(32) Mark 10:32-45 Bearing His cross

Apttoteach   icon listen white text


(33) Mark 11 The Assertive Slave

Apttoteach   icon listen white text


(34) Mark 11:27-12:12 Authority

Apttoteach   icon listen white text


(35) Mark 12:13-17 Church and State

Apttoteach   icon listen white text


(36) Mark 12:18-27 Afterlife

Apttoteach   icon listen white text


(37) Mark 12:28-44 Priorities

Apttoteach   icon listen white text


(38) Mark 13:1-32 The Endgame

Apttoteach   icon listen white text


(39) Mark 13:33-37 Staying awake

Apttoteach   icon listen white text


(40) Mark 14:1-11 Worship

Apttoteach   icon listen white text


(41) Mark 14:12-26 Our Passover

Apttoteach   icon listen white text


(42) Mark 14:27-42 Expectation

Apttoteach   icon listen white text


(43) Mark 14:43-72 Disappointed with God

Apttoteach   icon listen white text


(44) Mark 15:22-41 The Word of the Cross

Apttoteach   icon listen white text


(45) Mark 16:1-8 The resurrection

Apttoteach   icon listen white text


(46) Mark 16:9-20 He is alive

Apttoteach   icon listen white text


×