(01) 1_2_2022 1 John 1-1-4 The Great Mission

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(02) 1_9_2022 1 John 1-5-7 Enlightened Walking

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(03) 1_16_2022 1 John 1-8-10 Enlightened sin

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(04) 1_23_2022 1 John 2-1-2 Enlightened Grace

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(05) 1_30_2022 1 John 2-3-6 The Jesus Walk

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(06) 2_06_2022 1 John 2-7-11 Jesus Way

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(07) 2_13_2022 1 Jn 2-8 Jesus way #2

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(08) 2_20_2022 1 John 2-12-14 Assurance

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(09) 2_27_2022 1 John 2-15-17 Worldliness

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(10) 3_06_2022 1 John 2-18-23 Antichrist Spirit

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(11) 3_13_2022 1 John 2-24-29 Anointed and Abiding

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(12) 3_20_2022 1 John 3-1-9 Sanctified in Christ

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(13) 3_27_2022 1 John 3-10-17 Showing your ID

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(14) 4_03_2022 1 John 3-18-24 Assurance

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(15) 4_10_2022 1 John 4-1-6 Testing the Spirits

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(16) 4_17_2022 1 John 4-7-14 God's Love, Our Hope

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(17) 4_24_2022 1 John 4-15-21 Agape and Anxiety

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(18) 5_01_2022 1 John 5-1-5 Alien Overcomers

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(19) 5_08_2022 1 John 5-6-12 Gospel Witnesses

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(20) 5_15_2022 1 John 5-13-17 Prayer Promises

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(21) 5_22_2022 1 John 5-16-17 Sin Seminar

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(22) 5_29_2022 1 John 5-18 New man - Old man

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(23) 6_05_2022 1 John 5-19 Overcomers Guide

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(24) 6_19_2022 1Jn-5-20 Knowing God

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(25) 6_26_2022 1 John 5-21 Idolatry Vaccine

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(26) 7_03_2022 2 John 1-1-3 Truth and Love

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(27) 07_10_2022 2 John 4-6 Walk it out

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(28) 07_17_2022 2 John 7-9 Abortion (Roe v. Wade)

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(29) 07_24_2022 2 Jn 10-11 Vetting the Truth

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(30) 07_31_2022 3 Jn 1-8 Hospitality

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(31) 08_7_2022 3 Jn 9-15 Conflict without Combat

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(32) 08_14_2022 Jude 1-4 Contending for the Faith

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(33) 08_21_2022 Jude 5-7 Three Challenges

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(34) 08_28_2022 Rev 20-11-15 Hell

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(35) 09_04_2022 Jude 8-19 Be Warned

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(36) 09_11_2022 Jude 20-23 Stand Firm

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(37) 09_18_2022 Jude 24-25 Finish Well

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


 

×